18‏/02‏/2018

چۆنێتی نووسینی CV (ڕێڕه‌وی ژیان) شایسته‌


وهك ههمیشهو بهباوهڕی ئهوهی دهبێت برهو بهتوانــای گهنجهكانـمان بدهین لهڕێگـهی خوێندنی سهرچاوهكراوه، ئهم ڕێبهرهدهخهینهڕوو، ئهگهر چی بهكورتییه‌, بهڵام لهوهدڵنیاین كه٥% تا١٠% بهسوود دهبێت بۆ گهنجانمان. بهو هیوایهئهم كارهبهسوود بێت .

ئەم بابەتە چۆنە ؟

0 كۆمێنت:

إرسال تعليق